Trigonometriske funktioner

De trigonometriske funktioner kaldes også de harmoniske funktioner, fordi de er egnede til at beskrive lydbølger (og andre bølger).

Emner

[ Hovedmenu ] [ Ordliste ]

Radianer

Når sin(x), cos(x) og tan(x) opfattes som funktioner, er det sædvane at måle deres argument (x) i radianer. D.v.s. at vinkler måles ved deres buer på enhedscirklen, og målestokken er cirklens radius = 1. Da en cirkels omkreds er 2 π, svarer dette tal til 360°.

Tallinien viklet om enhedscirklen
Sinus, cosinus og tangens

Da cos(x) og sin(x) er defineret som koordinaterne til retningspunktet Px på enhedscirklen, er

cos(x) og sin(x)

Figuren demonstrerer cos(x) og sin(x) som funktioner af x.

Beklager, din browser kan ikke vise applets.

Overgangsformlerne
Beklager, din browser kan ikke vise java applets.

Da Px og P2π+x ligger samme sted på enhedscirklen, er

Man siger, at sin og cos er periodiske med perioden 2π.

Da Px og P–x ligger symmetrisk om 1-aksen er

Da Px og Pπ–x ligger symmetrisk om 2-aksen er

Da Px og Pπ+x ligger symmetrisk om (0, 0) er

Da Px og Pπ/2–x ligger symmetrisk om linien y = x , er

cos(x) og sin(k x + f)

[ Hovedmenu ] [ Ordliste ]

Additionsformlerne
Beklager, din browser kan ikke vise java applets.

I den retvinklede ΔABC med hypotenusen |AB| = 1 er vinkel ∠A = u, og ∠DAC = v. Vi ser, at

|AC| = cos(u) og |BC| = sin(u) samt at |CD| = cos(u)· tan(v).

∠DAB = u – v, og
|DB| = sin(u) – cos(u)· tan(v) samt ∠ADB = 90° + v.

Anvendes sinusrelationenΔADB fås   sin(u – v)
sin(u) – cos(u)· tan(v)
= sin(90° + v)
1
= cos(v)   eller

sin(u – v) = [sin(u) – cos(u)· tan(v)] cos(v) = sin(u) cos(v) – cos(u) sin(v).

Tankegangen forudsætter, at 0° < v < u < 90°, men det kan vises, at resultatet holder i alle tilfælde.

Erstattes v med –v, finder vi
sin(u + v) = sin(u) cos(–v) – cos(u) sin(–v) = sin(u) cos(v) + cos(u) sin(v).

Erstattes i stedet u med 90° – u, finder vi
sin(90° – u – v) = sin(90° – u) cos(v) – cos(90° – u) sin(v) eller
cos(u + v) = cos(u) cos(v) – sin(u) sin(v).

Erstattes her v med – v, finder vi
cos(u – v) = cos(u) cos(–v) – sin(u) sin(–v) = cos(u) cos(v) + sin(u) sin(v).

Disse 4 formler kaldes traditionelt additionsformlerne

For tan finder vi (ved at forkorte med cos(u) cos(v))

Sætter vi u = v, får vi formlerne for "den dobbelte vinkel"

Her er additionsformlerne vist v.h.a. vektorregning.

Ved addition og subtraktion af additionsformlerne får vi

Sætter vi u + v = x og u – v = y er u = x + y
2
og v = x – y
2
,   og vi får

De logaritmiske formler

Regnemaskinen beregner summen af de 12 første led af rækkerne for sin og cos.
Ændr værdien af x og klik uden for boksen
x: giver sin(x): cos(x):

[ Hovedmenu ] [ Ordliste ]


lim
x→0
sin(x)
x
= 1
Beklager; din browser kan ikke vise applets!

Figuren forestiller en enhedscirkel med centrum A. x er buen ∪EB.

Af figuren ses, at for "små" x - værdier gælder, at arealet af ΔABE er mindre end cirkeludsnittet ABE, som er mindre end arealet af ΔADE. Det giver

½ |sin(x)| < |x|
π < ½ |tan(x)|.   Det giver ulighederne
|sin(x)| < |x|   og   |x| < |tan(x)| = |sin(x)|
cos(x)
sin(x)
x
< 1   og   cos(x) < sin(x)
x
  , tilsammen

Af   0 < |sin(x)| < |x|   slutter vi, at   0 < sin2(x) = 1 – cos2(x) = (1 – cos(x))(1 + cos(x)) < x2.
For "små" x-værdier er cos(x) > 0,   så   0 < 1 – cos(x) < x2.   Det viser, at


lim
x→0
cos(x) = 1 ,   så cos(x) er kontinuert i x = 0   og dermed  
lim
x→0
sin(x)
x
= 1 .
Her er grafen for sin(x)
x
.

[ Hovedmenu ] [ Ordliste ]

Kontinuitet

For at vise, at sin(x) og cos(x) er kontinuerte funktioner, benytter vi de logaritmiske formler

sin(x) – sin (x0) = 2 cos ( x+x0
2
) sin ( x–x0
2
) = cos ( x+x0
2
) sin((x–x0)/2)
(x – x0) / 2
(x – x0)   og
cos(x) – cos (x0) = –2 sin ( x+x0
2
) sin ( x–x0
2
) = –sin ( x+x0
2
) sin((x–x0)/2)
(x – x0) / 2
(x – x0) .

Da både sin(x) og cos(x) er begrænsede til intervallet [–1; 1] og


lim
x→x0
sin(x–x0)
x–x0
=
lim
x→0
sin(x)
x
= 1 , ser vi, at parentesen (x – x0) sikrer, at

lim
x→x0
[sin(x) – sin(x0)] =
lim
x→x0
[cos(x) – cos(x0)] = 0, så begge funktioner er kontinuerte.

[ Hovedmenu ] [ Ordliste ]

sin'(x) = cos(x)
For at vise, at f(x) = sin(x) er differentiabel, ser vi på differensbrøken sin(x) – sin (x0)
x – x0
,
idet vi benytter den logaritmiske formel sin(u) – sin (v) = 2 cos ( u + v
2
) sin ( u – v
2
) .

Ved grænseovergangen x → x0 er der to grænseværdier i spil

Konklusionen er, at

[ Hovedmenu ] [ Ordliste ]

cos'(x) = –sin(x)
Af cos(x) = sin( π
2
– x) fås ved sammensat differentiation, at cos(x) er differentiabel, og
tan'(x) = 1 + tan2(x) = 1
cos2(x)

Da både sin(x) og cos(x) er vist differentiable, er (ifølge brøksætningen) tan(x) differentiabel, og

[ Hovedmenu ] [ Ordliste ]

De omvendte trigonometriske funktioner

Beklager; din browser kan ikke vise applets!

Funktionen sin(x), x ∈ R er priodisk, og har derfor ingen omvendt funktion, men hvis vi indskrænker definitionsmængden til intervallet [–½π ; ½π], er funktionen voksende. Dens omvendte funktion kaldes sin–1(x) eller asin(x). (Betegnelsen sin–1(x) er uheldig, fordi den kan forveksles med 1/sin(x). Men den er slået igennem på de fleste lommeregnere).

Funktionen cos(x), x ∈ R er priodisk, og har derfor ingen omvendt funktion, men hvis vi indskrænker definitionsmængden til intervallet [0 ; π], er funktionen aftagende. Dens omvendte funktion kaldes cos–1(x) eller acos(x).

Funktionen tan(x) er priodisk, og har derfor ingen omvendt funktion, men hvis vi indskrænker definitionsmængden til intervallet ]–½π ; ½π[, er funktionen voksende. Dens omvendte funktion kaldes tan–1(x) eller atan(x).

Sætter vi y = sin(x) er x = sin–1(y) og cos(x) =

1 – sin2(x)
=

1 – sin2(sin–1(y))
eller
cos(sin–1(y)) =

1 – y2
, som forestiller den øverste halvdel af enhedscirklen.

Havde vi valgt monotoniintervallet [½π ; 3/2π], hvor sin(x) er aftagende, ville

cos(sin–1(y)) = –

1 – y2
, som forestiller den nederste halvdel af enhedscirklen.
På tilsvarende måde kan man vise, at sin(cos–1(y)) =

1 – y2
.

Da vinklerne sin–1(x) og cos–1(x) ligger symmetrisk om linien y = x, er sin–1(x) + cos–1(x) = ½π.

For at få en vigtig formel, kan vi tage udgangspunkt i additionsformlen for tan(2v) og sætte tan(v) = y

Sætter vi her x = 2 y
1 – y2
, får vi andengradsligningen x y2 + 2y – x = 0 , hvoraf   y = √(x2+1) – 1
x
.
Vi har nu formlen   tan–1(x) = 2 tan–1( √(x2+1) – 1
x
) .
Af   tan(v) = sin(v)
cos(v)
= sin(v)
√(1 – sin2(v))
, får vi med   x = sin(v), v = sin–1(x) = tan–1( x
√(1 – x2)
).

sin(x), sin–1(x) og (sin–1(x))'
Beklager; din browser kan ikke vise applets!

Graferne for sin(x) og sin–1(x) ligger symmetrisk om linien y = x. I intervallet ]– ½π ; ½π[ er sin'(x) = cos(x) > 0, så sin - grafen har tangenter med hældningskoefficienter > 0. Det medfører, at den spejlede graf (for sin–1) også har tangenter, så sin–1(x) er differentiabel i intervallet. Ved sammensat differentiation finder vi

cos(x), cos–1(x) og (cos–1(x))'
Beklager; din browser kan ikke vise applets!

Graferne for cos(x) og cos–1(x) ligger symmetrisk om linien y = x. I intervallet ]0 ; π[ er cos'(x) = –sin(x) < 0, så cos - grafen har tangenter med hældningskoefficienter < 0. Det medfører, at den spejlede graf (for cos–1) også har tangenter, så cos–1(x) er differentiabel i intervallet. Ved sammensat differentiation finder vi

tan(x), tan–1(x) og (tan–1(x))'
Beklager; din browser kan ikke vise applets!

Graferne for tan(x) og tan–1(x) ligger symmetrisk om linien y = x. I intervallet ]–½π ; ½π[ er tan'(x) = 1 + tan2(x) > 0, så tan - grafen har tangenter med hældningskoefficienter > 0. Det medfører, at den spejlede graf (for tan–1) også har tangenter, så tan–1(x) er differentiabel i intervallet. Ved sammensat differentiation finder vi

For at finde en berømt rækkeudvikling af tan–1(x) omskriver vi for x2 < 1

tan–1(x) er den stamfunktion, der indeholder punktet (0, 0)

Regnemaskinen beregner summen af de n første led af rækken for π.
Ændr værdien af n og klik uden for boksen
n: giver π:

Algoritmen ovenfor er smuk; men kun effektiv, hvis x er "lille". Ønskes f.eks. en værdi, der er korrekt på 3. decimal, må man ofte medtage over 1000 led i rækken. For at få en bedre algoritme, kan vi tage udgangspunkt i formlen

tan–1(x) = 2 tan–1( √(x2+1) – 1
x
) .
Ideen er nu, at erstatte   x med √(x2+1) – 1
x
n gange, indtil abs(x) < 0.1 ,

hvorefter rækkeudviklingen benyttes. Herefter giver n fordoblinger resultatet.

Algoritmen er:
sæt n = 0
sålænge (abs(x) < 0.1)
    sæt n = n + 1 og x = (√(x2+1) – 1) / x
sæt sum = 0 og led = x
for (i = 1 til 12) gør
    sæt sum = sum + led og
    led = –led*x*x*(2i–1)/(2i+1)
for (i = 1 til n) sæt sum = 2*sum
udskriv sum
Regnemaskinen udfører algoritmen.
Ændr værdien af x og klik uden for boksen
x =
atan(x) =
Når tan–1(x) er kendt, kan sin–1(x) = tan–1( x
√(1 – x2)
) benyttes.

[ Hovedmenu ] [ Ordliste ] [ Tilbage til hovedsiden ]