Procentregning

Emner

Generelt

I eksemplerne regner vi med procenter på decimalform, så 4% skrives 0.04.
Skriv eller ret i et af felterne og klik uden for boksen.

P%: Decimal:

Vækstrate og Fremskrivningsfaktor

Hvis en størrelse ændrer sig fra begyndelseværdien b til slutværdien s er ændringen s – b; positiv, hvis størrelsen er vokset.

Vækstraten r er ændringen i forhold til udgangspunktet b.

Sammenholdes disse, fås

Fremskrivningsfaktoren a er forholdet mellem s og b.

Hvis størrelsen vokser er   r > 0   og   a > 1.
Hvis størrelsen aftager er   r < 0   og   0 < a < 1.

I ligningen s = b(1 + r) optræder tre størrelser s, b og r. Kender man to af dem, kan den tredie beregnes.

Fremskriver man n gange med samme fremskrivningsfaktor a, bliver

Er raterne derimod forskellige, bliver den samlede fremskrivningsfaktor for n fremskrivninger

[ Hovedmenu ] [ Ordliste ]

Indekstal

Et indeks er en regnestørrelse, der indføres for at skaffe overblik over, hvordan (komplicerede) størrelser i samfundet udvikler sig i tidens løb.

Man vælger et basisår, hvor indeks sættes til 100, hvorefter et års indeks er årets værdi divideret med basisårets værdi · 100.

Fremskrivningsfaktoren a er forholdet mellem indeks' slutværdi og begyndelsesværdi. Den samlede fremskrivningsfaktor og vækstrate r beregnes af

Den gennemsnitlige vækstrate for n år kan beregnes som vist her:

[ Hovedmenu ] [ Ordliste ]

Moms

Moms er en afgift til staten på al omsætning i samfundet.

For øjeblikket er momsprocenten eller momssatsen 25% eller 0.25. Det betyder, at momsen udgør 25% af beløb-før-moms. Beløb-efter-moms er altså 25% større end beløb-før-moms. Vækstraten og fremskrivningsfaktoren er henholdsvis 0.25 og 1.25.
Vi bruger betegnelserne   f   og   e   for beløb-før-moms og beløb-efter-moms.

Ønsker man i stedet at beregne momsen ud fra e (man taler om "at trække momsen ud af salgsprisen"), bruges formlen

[ Hovedmenu ] [ Ordliste ]

Gennemsnit

Et gennemsnit af nogle størrelser er en udjævning af forskellene mellem dem.
Dette kan ske ved at danne et lige gennemsnit, d.v.s. et gennemsnit, hvor størrelserne indgår med samme vægt.
Lige gennemsnit beregnes ved at summen af størrelserne divideres med deres antal.

Vægtet gennemsnit (vejet gennemsnit)

Skal nogle af de indgående størrelser have større gennemslag på resultatet end andre, anvendes vægte. Summen af vægtene er 100% = 1.
Er størrelserne a1, ... , an og vægtene v1, ... , vn bliver

Vi ser, at det lige gennemsnit opstår, hvis alle vægtene er ens (= 1 / n).

[ Hovedmenu ] [ Ordliste ]

Sammensat procent

Sammensat procent betyder "procent af procent".
Lad "verden" bestå af områderne v1 og v2. Regner vi i brøkdele, er v2 = 1 – v1.
Vi interesserer os for en egenskab, der er opfyldt i brøkdelen p1 og p2 i de to dele af "verden". Skal vi beregne den brøkdel af "verden", der har egenskaben, anvender vi vægtet gennemsnit altså

Spørger vi nu om, hvor stor en brøkdel af den del, der har egenskaben, der hører til område 1, indskrænker vi synsfeltet til den del, der har egenskaben.
Vi skal altså sætte "dem fra v1" i forhold til dem, der har egenskaben.

[ Hovedmenu ] [ Ordliste ] [ Tilbage til hovedsiden ]