Parameterkurver

Hvis et punkt P's koordinater er funktioner af en parameter t, beskriver punktet en parameterkurve, når parameteren varieres. Kurven er graf for en vektorfunktion.

f(t) og g(t) kaldes parameterkurvens koordinatfunktioner.

Emner

Polære koordinater

I et polært koordinatsystem angives et punkt ved talparret r, θ, hvor r er punktets afstand fra systemets nulpunkt og θ er vinklen fra 1 - aksens retning til retningen til punktet.

Vi ser, at sammenhængen mellem de sædvanlige (cartesianske) og de polære koordinater er

Den rette linie

En ret linie l i planen (eller rummet) er parallel med en vektor r og indeholder punktet P0. Linien kan fastlægges som mængden af punkter P med den egenskab, at vektoren P0P er proportional med (retningsvektoren) r, altså

Har P0 koordinaterne ( x0 , y0 ) og r koordinaterne ( r1 , r2 ), har vi

som kaldes liniens parameterfremstilling. t er parameteren.

Beklager, din browser kan ikke vise applets.

En retningsvektor står vinkelret på enhver af liniens normalvektorer d.v.s

[ Hovedmenu ] [ Ordliste ]

Hastighed og acceleration

Foregår bevægelsen i tiden, er stedets ændring i tidsrummet Δt

Den gennemsnitlige ændring er middelhastigheden

Er koordinatfunktionerne f(t) og g(t) differentiable, har vi

Er koordinatfunktionerne to gange differentiable, er accelerationen

[ Hovedmenu ] [ Ordliste ]

Areal under grafen

Vi søger arealet begrænset af 1 - aksen, linierne x = x1 og x = x2 og grafen for

Lad grafen ligge over 1 - aksen for t1 < t < t2 og x1 = f(t1) < x2 = f(t2), samt at f(t) er en differentiabel funktion.

Som vist i integralregningen er (med y = g(t), x = f(t) og dx = d(f(t)) = f '(t) dt). Der anvendes "substitution den anden vej".

[ Hovedmenu ] [ Ordliste ]

Cirklen

Definitionen på enhedscirklen og sinus og cosinus kan udtrykkes: OP = ( cos(t) , sin(t) ).

Har cirklen radius r, får vi

så cirklen fremkommer ved at danne linearkombinationer af to ortogonale vektorer (r, 0) og (0, r) med koefficienterne cos(t) og sin(t).

Ethvert punkt på en cirkel kan nås ved først at gå til cirklens centrum C og derefter langs en radiusvektor r fra C til P på periferien. OP = OC + r.

Har centrum koordinaterne C = ( a , b ), får vi følgende parameterfremstilling for cirklen (t er vinklen i radianer.)

Beklager, din browser kan ikke vise applets.

Hastigheden v og accelerationen a i bevægelsen findes ved differentiation m.h.t. (tiden) t

Jævn cirkelbevægelse

Jævne cirkelbevægelser forekommer ofte. F. eks. beskriver jorden med ret god tilnærmelse en cirkel om solen med konstant fart.

Beklager, din browser kan ikke vise applets. Er radius r og omløbstiden T, bliver farten
v = 2 π r
T
.
Størrelsen 2π / T kaldes traditionelt vinkelhastigheden ω (omega), så
    v = ωr.

I tiden t flytter partiklen sig brøkdelen t / T af cirklens omkreds, d.v.s. vinklen 2π t / T = ωt. Derfor kan bevægelsens parameterfremstilling skrives

Ved sammensat differentiation fås

som ligger som tangent til cirklen. Farten i bevægelsen er v = ωr. Ved fortsat differentiation fås

som er rettet mod bevægelsens centrum. Den kaldes centripetalaccelerationen a = ω2r.

Sammenfatning:

[ Hovedmenu ] [ Ordliste ]

Tangent

Er vektorfunktionen r(t) = ( f(t) , g(t) ) differentiabel for parameterværdien t0, er vektoren
r'(t0) = ( f '(t0) , g'(t0) ) retningsvektor for kurvens tangent i punktet ( f(t0) , g(t0) ).

Tangenten i punktet har følgelig parameterfremstillingen

Parameterkurven har vandret tangent, hvis g'(t) = 0 og f '(t) ≠ 0.

Parameterkurven har lodret tangent, hvis f '(t) = 0 og g'(t) ≠ 0.

[ Hovedmenu ] [ Ordliste ]

Krumning

I kurvepunktet r(0) er tangenten l(t) = r(0) + (r' )(0) · t natuligvis den bedste lineære tilnærmelse til kurven.
Men en cirkel (krumningscirklen) kan tilnærme bedre.

Krumningscirkler for   r(t) = (t, sin(t))

Beklager; din browser kan ikke vise applets!

Det er vel klart, at kurven og krumningscirklen må have fælles tangent i røringspunktet P. D.v.s. at CP = R er vinkelret på (r' ), så vi kan sætte

Ideen er nu at bestemme R, så |C P(t)||R| for små t-værdier.

Taylor - udvikles vektorfunktionen r(t) til 2. orden omkring t = 0 fås, idet vi sparer (0)

Vi finder

Nu udnytter vi, at R = R · (r' )^ / |r' | og ser bort fra led mindst proportionale med t3. Vi finder

Kurvens krumning κ er fastlagt ved

Kan regneforskrifter skrives på formen

I rumgeometri kan krumning og krumningsradius beregnes af

[ Hovedmenu ] [ Ordliste ]

Det skrå kast

Vi ser på en partikel, der bevæger sig ifølge parameterfremstillingen

Da begge koordinatfunktionerne er differentiable, har vi

Bevægelsen foregår altså med en konstant nedadrettet acceleration af størrelse g (tyngdeaccelerationen). På vor planet er værdien ca. 9.82 m/s2. Klokken t = 0 er partiklen i punktet ( x0 , y0 ) med hastigheden ( v0x , v0y ).

Beklager, din browser kan ikke vise applets.

[ Hovedmenu ] [ Ordliste ]

Spiraler

Archimedes' spiral

Archimedes' spiral (blå på grafikken) er grafen for vektorfunktionen

Den logaritmiske spiral

Den logaritmiske spiral (grøn på grafikken) er grafen for vektorfunktionen

Beklager, din browser kan ikke vise applets.

I Archimedes spiral er afstanden mellem to vindinger 2π. I et polært koordinatsystem er dens ligning r = θ.

Den logaritmiske spirals polære ligning er r = eθ.

[ Hovedmenu ] [ Ordliste ]

Skruelinien

Vi ser på en partikel, der bevæger sig ifølge parameterfremstillingen

Beklager, din browser kan ikke vise applets.

[ Hovedmenu ] [ Ordliste ] [ Tilbage til hovedsiden ]