Kurver

Emner

Generelt

En (plan) kurve er en mængde af punkter i planen. Kurvens ligning er en ligning i x og y. Kurven består af de punkter P(x, y), hvor x og y passer i ligningen.
Man udtrykker det ind i mellem med vendingen, at kurven er det geometriske sted for de punkter, der passer i ligningen (eller opfylder et andet krav).

[ Hovedmenu ] [ Ordliste ]

Den rette linie (2d)

I afsnittet lineære funktioner sås, at grafen for en funktion at typen f(x) = a · x + b er en ret linie i planen. D.v.s, at ligningen for en ret linie kan være af form y = a · x + b.

Har linien hældningskoefficienten a og indeholder punktet P(x0, y0) er y0 = a · x0 + b, eller b = y0 – a · x0. Indsættes dette i den første ligning, fås liniens ligning

Helt generelt har enhver linie en ligning af form (a, b og c er tal)

Er linien ikke lodret (b ≠ 0), kan ligningen skrives y = –a/b · x + c/b.

Er linien lodret (hældningskoefficienten udefineret), bliver ligningen x = c/a.

Afstand mellem punkt og linie

For at bestemme den vinkeltrette afstand mellem P(x, y) og linien med ligningen y = a · x + b, tegner vi den lodrette linie gennem P. Den skærer linien i E(x, ax + b).
EFG er en retvinklet trekant, hvis vandrette katete er |EF| = 1. Dens lodrette katete er |FG| = a (liniens hældningskoefficient).

Beklager; din browser kan ikke vise applets!

Trekanterne PDE og EFG er ensvinklede fordi, de begge er retvinklede og ∠PED = ∠EGF.

Heraf følger, at |PD|
1
= |PE|
|EG|
, hvor |PE| = |ax + b – y| og |EG| =

1 + a2

Regnemaskinen beregner afstanden mellem linien y = a x + b og punktet (x , y).
Ændr værdierne for a, b, x eller y og klik uden for boksen

a = b = og (x , y) = ( , ) giver afstand =
Indbyrdes vinkelrette linier

Linien P1P2's hældningskoefficient er = tan(v), hvor v er vinklen fra 1-aksen til linien. Linien DP danner en vinkel, der er 900 større.

Da tan(v + 900) = –1
tan(v)
, følger
Skæring mellem to linier

Er liniernes ligninger a1x + b1y = c1 og a2x + b2y = c2, findes et eventuelt skæringspunkt ved at løse ligningerne m.h.t. x og y.
Ganger vi den første igennem med b2 og den anden med b1 (a2 og a1), får vi

Ved subtraktion finder vi

Er nu a1b2 – a2b1 ≠ 0, kan vi dividere og finder skæringspunktets koordinater

Er derimod a1b2 – a2b1 = 0, er a1/b1 = a2/b2, så linierne er parallelle.

Er desuden a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, er linierne parallelle og sammenfaldende.

Beklager; din browser kan ikke vise applets!

Regnemaskinen beregner skæringspunktet mellem linierne a1x + b1y = c1 og a2x + b2y = c2.
Ændr værdierne for konstanterne og klik uden for boksen

(a1, b1, c1) = ( , , ) og (a2, b2, c2) = ( , , ) giver (x, y) = ( )

[ Hovedmenu ] [ Ordliste ]

Cirklen

En cirkel-periferi er en kurve, der består af de punkter, hvis afstand fra centrum C er konstant = radius r.
Er centrum C(a, b) og radius r, ligger et punkt P(x, y) på cirklen, hvis og kun hvis |CP| = r. D.v.s.

Beklager; din browser kan ikke vise applets!

Ganges ligningens paranteser ud, fås x2 – 2ax + y2 – 2by = r2 – a2 – b2. Sammenlignes med ligningen

ses, at

Hvis –C + a2 + b2 > 0, forestiller ligningen en cirkel med

Regnemaskinen beregner centrum og radius for punktmængden x2 + Ax + y2 + By + C = 0 (hvis de eksisterer).
Ændr værdierne for konstanterne og klik uden for boksen

( A, B, C ) = ( , , ) giver (a, b) = ( , ) og r =

Her og her og her finder du forskellige interaktive træningsopgaver.

Cirkeltangenter

Da tangenten i P0 = (x0, y0) står vinkelretCP, bestemmes dens hældningskoefficient af
atangent = –1 / aradius.

aradius = (y0 – b) / (x0 – a) giver atangent = (a – x0) / (y0 – b). Da desuden (x0, y0) ligger på tangenten, er b = y0 – atangentx0. Tangentens ligning bliver altså

Regnemaskinen beregner ligningen for tangenten i (x0, y0) til cirklen med centrum i (a, b).
Ændr værdierne for konstanterne og klik uden for boksen

(a, b) = ( , ) og (x0, y0) = ( , ) giver r = og y = x +
Almindelig cirkelgeometri
Beklager; din browser kan ikke vise applets! Liniestykket AB kaldes en korde i cirklen. ∠ACB kaldes kordens centervinkel og ∠APB en periferivinkel.
Summen af vinklerne ved A, B og P er 180°. Trekanterne ABC , APC og BPC er alle ligebenede (to sider lig r). Man ser, at Vinklerne ved P + ∠CAB er 90°. Det fører til, at ∠APB = 90° – ∠CAB. Men ∠ACB = 180° – 2∠CAB, så
    Kordens periferivinkel er halvdelen af dens centervinkel.

Uanset, hvor P ligger på buen APB, er vinklen den samme. Man kalder buen for synsvinkelbuen for vinkel P.

Pilhøjde
|CE| = r cos(½centervinkel) = r cos(periferivinkel)
.
Buen ADB's pilhøjde er stykket |ED|, så

Arealer
Cirkeludsnittet CADBC's areal er samme brøkdel af p r 2 som centervinklen er af 360°, så

Cirkelafsnittet er arealet af figuren ABDA, som beregnes som forskellen mellem udsnittet og trekanten ABC.

Beklager; din browser kan ikke vise applets!

Efter en ide af min ven Jørgen Gant:
I en vandret cylindrisk oliebeholder med radius r er oliestanden h. Grafikken viser indholdet (i pct.) som funktion af oliestanden (i enheder af r).

f(h) = v – 0.5 sin(2v)
p
med v = cos–1(1 – h
r
).
Ændr radius eller højde og klik uden for boksen

radius = , højde = giver indhold = %

[ Hovedmenu ] [ Ordliste ]

Keglesnit

Grafikken viser grafen for ay2 + bx2 + cxy + dy + ex + f = 0. Se venligst bort fra, at der kan forekomme "dobbeltgraf" p.g.a. regne-problemer

Beklager; din browser kan ikke vise applets!

Keglesnit er grafer for andengrads ligninger i x og y:

Her er en geometriske behandling af keglesnittene.

[ Hovedmenu ] [ Ordliste ] [ Tilbage til hovedsiden ]