Keplers love

Emner

Indledning

Tycho BraheJohannes Kepler Da Tycho Brahe døde i Prag i 1601, efterlod han sig et enestående nøjagtigt observationsmateriale. I de sidste 30 år af sit liv havde han og hans assistenter gennemmålt stjernehimlen, så f.eks. planeternes positioner og bevægelser var bestemt med en hidtil uset nøjagtighed på ca. 0.05°.

Disse data overtog hans elev Johannes Kepler, som var en betydelig større teoretiker end eksperimentalastronom. Ved at analysere Tychos målinger fandt Kepler frem til en mængde "love" for planeternes bevægelser, hvoraf de fleste har vist sig at være rent sludder. Men tre af dem holder vand. Det er

 1. Planeterne bevæger sig om solen i ellipseformede baner med solen i det ene brændpunkt
 2. En linie fra solen til planeten overstryger lige store arealer i lige store tidsrum
 3. T2/a3 , hvor T er omløbstiden og a er baneellipsens halve storakse, har samme værdi for alle planeterne
Animation af Ellipsebevægelser (ikke hyperbelbevægelser). Slet tavlen med X

Det blev herefter et påtrængende problem at forstå, hvorfor planeterne netop bevæger sig på denne måde omkring solen. Løsningen kom først i 1687 med Newtons Principia, hvor han ud fra sine love rent geometrisk kunne vise, at løningerne på tolegeme problemet er keglesnit med centrallegemet (solen) i et brændpunkt.

Dette projekt går ud på at vise, at hvis tiltrækningskraften mellem solen og en planet er proportional med masserne og omvendt proportional med afstanden, vil banen adlyde Keplers love.

[ Hovedmenu ] [ Ordliste ]

Keglesnit i polære koordinater

Vi ser på en ellipse med halv storakse a og eccentricitet e. I geometrien er vist, at |FP| = a – ex. Vi søger et udtryk for r(Θ) = |FP| som funktion af polvinklen Θ.

r = a – e(r cos(Θ) + ea) = a(1 – e2) – e r cos(Θ)   eller
r(1 + e cos(Θ)) = a(1 – e2)

For parabler og hyperbler finder man parameterfremstillingerne

[ Hovedmenu ] [ Ordliste ]

Newtonsk mekanik

Befinder solen (masse M) sig i koordinatsystemets begyndelsespunkt og planeten (masse m) sig i P(x, y) = r(Θ), siger Newtons massetiltrækningslov, at kraften på planeten er proportional med masserne og omvendt proportional med kvadratet på afstanden. Da kraften er lig massen gange accelerationen, har vi

Krydser vi med stedvektoren r på begge sider, fås

Keplers anden lov (arealhstighedssætningen)

Ved differentiation finder vi

I det efterfølgende vil vi opfatte r (længden af radiusvektor) som en sammensat funktion r(Θ(t)). Vi bruger ' som tegn på differentiation med hensyn til tiden. Differentieres med hensyn til en anden variabel, vælger vi d../d..-notationen. Vi sætter

I dette sprog bliver stedvektor, hastighedsvektor og accelerationsvektor

Sammenligner vi med Newtons anden lov   (r)" = – kM
r 2
i  , får vi to ligninger

Vi ser først på (2). Ved division med rΘ' fås

Dette resultat udtrykker Keplers anden lov om arealhastigheden, idet en trekant med en lille vinkel Θ' og hosliggende sider r har arealet ½Θ'r 2. A måler altså det dobbelte af det areal, radiusvektor overstryger pr. tidsenhed.

Keplers første lov

Da ellipseligningen udtrykker r som funktion af Θ, er strategien at eliminere tiden af (1) og (2). Indsætter vi (3) i (1), fås

Vi ser nu på r' og finder ved sammensat differentiation

Sætter vi f = 1/r er ligningen af type f "(x) = k – f(x), som løses af f(x) = c cos(x) + k, så vi finder

Ved sammenligning med keglesnit i polære koordinater ses, at banerne bliver keglesnit med excentricitet e = C.

 1. 0 < e < 1:   ellipse med a(1 – e2) = A2/kM
 2. e = 1:   parabel med p = A2/kM
 3. e > 1:   hyperbel med a(e2 – 1) = A2/kM

I ellipsetilfældet er

[ Hovedmenu ] [ Ordliste ]

Keplers tredie lov
Beklager; din browser kan ikke vise applets! En ellipse med halvakserne a og b har arealet π ab, som radiusvektor overstryger på en omløbstid T med arealhastigheden A/2. Vi har altså

Da k og M er naturkonstanter (fælles for al massetiltrækning mod solen), har brøken T2/a3 samme værdi for alle planeter i bane om solen.
For andre planetsystemer eller for satelitter i kredsløb om Jorden finder man naturligvis andre værdier for T2/a3.

[ Hovedmenu ] [ Ordliste ]

Solsystemets planeter

I datahåndbogen kan man se, at konstanten k i Newtons gravitationslov

har værdien k = 6.67 10–11 Nm2/kg2.
Skemaet viser konstanterne for solsystemets planeter (ifølge "Skriv- og rejse-Kalender" fra Københavns Observatorium). 1 Astronomisk enhed (A.E.) = 149.6 · 109m.

[ Hovedmenu ] [ Ordliste ]

I tidens løb

Nu vil vi følge planeten p's bevægelse i tidens løb og tænker os, at den kl. t = 0 er i Pe (perihel: punktet nærmest solen), og kl. t i P.
Vi indfører en hjælpecirkel med baneellipsens storakse som diameter og den excentriske anomali E. Radiusvektor har overstrøget arealet PePF, som kan findes af cirkelafsnittet PeBF ved en nedskalering i forholdet b/a.
PeBF bestemmes som forskellen mellem et cirkeludsnit (vinkel E) og en trekant

PeBF = πa2E
a2e sin(E)
2
= a2
2
(E – e sin(E)),   og
PePF = b
a
PeBF = ab
2
(E – e sin(E)) = πab
T
t   eller   E – e sin(E) =
T
t ,

som kaldes Keplers ligning. At løse den, d.v.s.finde E som funktion at t, kræver iteration.

Desuden ser vi af figuren, at

Ved at indsætte dette udtryk for cos(Θ) i ellipseligningen i polære koordinater, fås

[ Hovedmenu ] [ Ordliste ]

Og lignende

Coulomb Kraften mellem to elektriske ladninger Q1 og Q2 beskrives ved Coulomb's lov
  F(r) = 1
  4π ε0
  Q1Q2
  r 2
  r
  r
  .

Har de to ladninger forskelligt fortegn, tiltrækker de hinanden med en kraft omvendt proportional med kvadratet på afstanden mellem dem. Situationen er matematisk set den samme som i Keplertilfældet, så også her gælder Keplers tre love.

Men har ladningerne samme fortegn (som da Rutherford beskød guld - atomer med α - partikler), frastøder partiklerne hinanden. I dette tilfælde får vi ligningerne

Da arealhastighedssætningen stadig gælder, kan vi gå frem som under Keplers første lov og finder

som løses af

som (også) fremstiller en hyperbel.

[ Hovedmenu ] [ Ordliste ]

Links

Udmærket engelsksproget animation af de tre Keplerske love

Min grafikregner - øvelse om Keplerbevægelse

[ Hovedmenu ] [ Ordliste ] [ Tilbage til hovedsiden ]