Vektorregning (3d)

Emner

Andet

Generelt

I 3d-vektorregning regner vi med tredimensionale størrelser kaldet vektorer a = ( a1 , a2 , a3 ), hvor a1 , a2 og a3 (vektorens koordinater) er tal.

Vektorerne i = ( 1, 0 , 0 ) , j = ( 0, 1 , 0 ) , k = ( 0, 0 , 1 ) og o = ( 0, 0 , 0 ) kaldes henholdsvis første enhedsvektor, anden enhedsvektor, tredie enhedsvektor (tilsammen basisvektorerne) og nul-vektoren.

Vektorkonstruktioner

Lad a = ( a1 , a2 , a3 ) og b = ( b1 , b2 , b3 ). k er et tal. Vi får brug for følgende konstruktioner:

Bemærk, at de 3 første konstruktioner er vektorer. De sidste 2 er tal.
" · " betyder én ting mellem tal, en anden mellem et tal og en vektor og en tredie mellem to vektorer.
" |?| " betyder absolutværdien for tal; men længden for vektorer.

Vektorsætninger

Sætningerne (som er identiske med sætningerne for vektorer i planen) eftervises ved at indsætte vektorernes koordinater.

Beklager, din browser kan ikke vise applets.

[ Hovedmenu ] [ Ordliste ]

Skalarproduktet (prikproduktet)

På samme måde som under 2d-geometrien kan man vise, at

Projiceres ab få projektionsvektoren ab

Sætter vi b / |b| = e (enhedsvektor i b's retning) får vi ab = ( a · e ) e.

Denne regnemaskine beregner vinkel ( a , b) og a's projektion på b.
Ændr værdierne for a eller b og klik uden for boksen

a = ( , , ) og b = ( , , ) giver
a · b = , vinkel ( a , b) = ° , ab = ( , , )

[ Hovedmenu ] [ Ordliste ]

Planer i rummet

Vi ser på en plan i rummet, der indeholder punktet P0 og har vektoren n som normalvektor. Planen består af alle de punkter P, hvor P0P er vinkelret på n.
Har P og P0 koordinaterne ( x, y, z ) og ( x0, y0, z0 ) og er n = ( a, b, c ), har vi

Planens ligning er

Planen kan også fastlægges ved en parameterfremstilling. Punktet P0 og de ikke-parallelle vektorer p og q ligger i planen. For ethvert punkt P i planen kan vi finde to tal s og t, så P0P = s p + t q. Parameterfremstillingen bliver

Med sædvalige betegnelser har vi

Som en normalvektor til planen kan man benytte vektorproduktet (krydsproduktet) p× q.

Afstand mellem punkt og plan

Afstanden fra P til planen p er længden af P0P's projektion på n, altså

dist( P , p ) = |
|
|
P0P→ . n
|n|2
. n |
|
|
= |
|
|
P0P→ . n
|n½
|
|
|
= |a x + b y + c z – d|

a2 + b2 + c2
.

Denne regnemaskine beregner P( x , y , z)'s afstand til planen p : a x + b y + c z = d .
Ændr værdierne for x , y , z, a , b, c , d og klik uden for boksen

P = ( , , ) og (a , b , c , d) = ( , , , ) giver
Dist( P , p ) =

[ Hovedmenu ] [ Ordliste ]

Linier i rummet

I rumgeometri fremstiller en førstegrads ligning i x, y, z en plan (og ikke en linie som i 2d-geometri). I stedet anvender man i reglen parameterfremstillinger.

En ret linie l i rummet er parallel med en vektor r og indeholder punktet P0. Linien kan fastlægges som mængden af punkter P med den egenskab, at vektoren P0P er proportional med (retningsvektoren) r, altså

Har P0 koordinaterne ( x0 , y0 , z0 ) og r koordinaterne ( r1 , r2 , r3 ), har vi

som kaldes liniens parameterfremstilling. t er parameteren.

[ Hovedmenu ] [ Ordliste ]

Skæring mellem 2 planer

En linie i rummet kan også fastlægges som skæringskurven mellem to planer.

Lad de to planers ligninger være a1x + b1y + c1z = d1 og a2x + b2y + c2z = d2. Vi sætter t = z, og får ligningerne

Ligningerne løses ved determinantmetoden

Disse ligninger kan omskrives til

Som parameterfremstilling for skæringslinien mellem de to planer kan vi benytte

Metoden forudsætter, at de to normalvektorer ( a1, b1, c1 ) og ( a2, b2, c2 ) ikke begge er vinkelret på k. Det er det samme som at forlange, at a1b2 – a2b1 ≠ 0. Skulle dette krav ikke være opfyldt, kan man komme igennem ved i stedet for at sætte t = z anvende f.eks t = x.

Skæring mellem 3 planer

Lad de tre planer have ligningerne

Skæringspunktet (hvis det findes) mellem planerne findes ved at løse ligningerne. Vi finder

Er (mindst) to af planerne parallelle, bliver nævnerne = 0.

[ Hovedmenu ] [ Ordliste ]

Vektorproduktet (krydsproduktet)

Under skæring mellem to planer så vi, at vektoren

er vinkelret på begge vektorer a = ( a1, a2, a3 ) og b = ( b1, b2, b3 ). Det samme gælder for enhver vektor proportional med r. Særlig interesse knytter sig til vektorproduktet (krydsproduktet) n1× n2, som (uanset om de foregående operationer er mulige) er defineret ved

Som et eksempel er

Sætninger om vektorproduktet

Sætningerne eftervises ved at indsætte vektorernes koordinater.

Udnytter vi i sidste sætning, at a→ . b = |a| · |b| cos(v), hvor v er vinklen mellem vektorerne, har vi
|a × b |2 = (|a| · |b|)2 – (|a| · |b|)2 cos2(v) = (|a| · |b|)2 sin2(v).

Vi ser, at vektorproduktets længde er

som vi tidligere har vist måler arealet af det parallogram, a og b danner.

Beklager, din browser kan ikke vise applets.

Denne regnemaskine beregner bl.a. ( a1, b1, c1 ) × ( a2, b2, c2 ) og dens længde.
Ændr værdierne og klik uden for boksen

( a1, a2, a3 ) = ( , , ) og ( b1, b2, b3 ) = ( , , ) giver
( a1, a2, a3 ) · ( b1, b2, b3 ) = . Vinklen mellem vektorerne er °.
( a1, a2, a3 ) × ( b1, b2, b3 ) = ( , , ) med længden

[ Hovedmenu ] [ Ordliste ]

Afstand mellem et punkt og en linie

Er punktet P og linien l: OP = OP0 + t · r, er dist(P, l) = | P0P| · sin(vinklen mellem P0P og r). D.v.s.

Denne regnemaskine beregner afstanden mellem punktet P( x, y, z ) og linien l: ( x0, y0, z0 ) + t · ( r1, r2, r3 ).
Ændr værdierne og klik uden for boksen

( x, y, z ) = ( , , ) og
( x0, y0, z0 ) = ( , , ) og ( r1, r2, r3 ) = ( , , ) giver
dist(P, l) =

[ Hovedmenu ] [ Ordliste ]

Rotation om en fast akse

Vi ser på en partikel P, der roterer med konstant fart v om en fast akse i rummet. Se også behandlingen i 2d.

Beklager, din browser kan ikke vise applets. På figuren er koordinatsystemet lagt, så P roterer om z-aksen i en cirkel med radius R.
Er omløbstiden T, er vinkelhastigheden (omega) ω = 2 π / T.
ω (grøn) er afsat langs rotationeaksen i den retning, som sammen med omdrejningsretningen danner en højreskrue.
Farten v er omkredsen divideret med omløbstiden: v = 2πR / T = ω R.
Da vinkel P0 C P er ret, er R = |P0P| sin(d), hvor d er vinklen mellem vektorerne ω og P0P.

Vi sætter P0P = r og har nu v = ω R = ω |P0P| sin(d) = ω |r| sin(d), som minder om længden af et vektorprodukt. Da desuden vektorerne ω, r og v danner en højreskrue, er

Vi ser, at man differentierer med hensyn til tiden ved at "krydse fra venstre" med ω. Altså beregnes accelerationen a af

[ Hovedmenu ] [ Ordliste ]

3d-projektion

Perspektivbevarende projektion

Objekter i et 3-retvinklet koordinatsystem (O, i, j, k) skal afbildes i en plan.
Det sker ved at vælge et øjepunkt P0 (x0, y0, z0). Man ændrer synpunkt ved at ændre P0's koordinater direkte eller ved at ændre (r0, θ, φ), hvor r0 er længden af OP0, x0 = r0sin(θ)cos(φ) , y0 = r0sin(θ)sin(φ) og z0 = r0cos(θ).
Sestrålen gennem P0 og et punkt P1 på objektet skærer projektionsplanen i P2.
I projektioneplanen lægges et koordinatsystem (O, X, Y). P2's koordinater i (O, X, Y)-systemet beregnes og punktet tegnes.

Vi vælger at lægge projektionsplanen gennem O(0, 0, 0) med OP0 som normalvektor. Planens ligning er

Sestrålen har parameterfremstillingen

P2's koordinater findes ved at løse ligningerne

Heraf findes t

hvor r0 er afstanden mellem O og P0.

Koordinatsystemet (O, X, Y) fastlægges ved at 1-aksen er vinkelret på både k og OP0 og 2-aksen er vinkelret på både OP0 og I

I projektionsplanen får vi koordinaterne

Stolen

Beklager, din browser kan ikke vise applets.

Parallelprojektion

Lad projektionsretningen være bestemt ved vektoren n = ( sin(θ)cos(φ) , sin(θ)sin(φ) , cos(θ) ).
Projektionsplanen får ligningen x sin(θ)cos(φ) + y sin(θ)sin(φ) + z cos(θ) = 0.
Sestrålen gennem P1 ( x1, y1, z1 ) har parameterfremstillingen
( x, y, z ) = ( x1, y1, z1 ) + ( sin(θ)cos(φ) , sin(θ)sin(φ) , cos(θ) ) · t .
Skæring mellem projektionsplan og sestråle (P2) giver
t = –( x1 sin(θ)cos(φ) + y1 sin(θ)sin(φ) + z1 cos(θ) )

I projektionsplanen er koordinatsystemet
(O, I, J) = ( O, (–sin(φ) , cos(φ) , 0) , (–cos(θ) cos(φ), –cos(θ) sin(φ), sin(θ)) ) .

I dette koordinatsystem får P2 koordinaterne
X = –x1 sin(φ) + y 1 cos(φ) og
Y = –x1 cos(θ) cos(φ) – y1 cos(θ) sin(φ) + z1 sin(θ) .

[ Hovedmenu ] [ Ordliste ] [ Tilbage til hovedsiden ]